Informasjon

 

Hålandsdalen Montessoriskule ligg i Bjørnafjorden kommune, midt i det som tidlegare var Fusa kommune. Til skulen vår kjem elevar frå ulike delar av kommunen. Elevane har rett på fri skuleskyss på lik linje med elevar i den offentlege skulen, så lenge dei bur innanfor kommunegrensa.

Montessoripedagogikken blei grunnlagt av Maria Montessori. Det er den eldste og mest utbreidde alternative pedagogikken i verda. I montessoriskulen jobbar me for at born får ei sterk sjølvfølelse, respekt for andre og ei drivkraft til å bidra positivt i samfunnet.

Me legg grunnlaget for at born skal bli kompetente og sjølvstendige menneskjer med gode samarbeidsevner og ei livslang lærelyst.

Våre læringsmetodar og verdiar set fokus på eit ibuande ynskje i borna om å læra gjennom eigen utforsking og nysgjerrigheit.

Montessoripedagogen har høge forventningar og set tydelege mål for det enkelte bornet og for gruppa. Borna skal ha eit romsleg miljø der dei kan fordjupa seg i meiningsfullt arbeid, og der alle må ta ansvar og bidra til fellesskapet. 

Montessorimiljøet skal vere førebudd, attraktivt, estetisk og det skal appellere til elevane. Det skal også vere tilpassa barnet sin størrelse.

Eit av montessoripedagogikken sine viktige mål er å gje borna ei forståing for korleis alt i verda heng saman, difor seier me at montessoripedagogikken har eit heilskapleg perspektiv.

 «Going Out» er ein vesentleg del av den kosmiske utdanninga i ein montessoriskule. Å gå ut i verda for å studera enkelte delar av samfunnet er eit av elevane sine grunnleggjande behov.

I Hålandsdalen har me eit flott natur- og kulturlandskap som me nyttar ofte. Skog, fjell og vatn er lett tilgjengeleg og om vintrane når det er snø nyttar me lysløypa og bakkane rundt oss til skigåing, skileik og aking. I tillegg har me også ofte vintre der me kan ferdast på trygg is og gå på skøyter.

Elevane har ansvar for andre i praksis ved å ta vare på planter, dyr, medelevar og andre på skulen.

 

Maria Montessori utforma mange konkretiserande undervisningsmaterial for å støtte sin filosofi. Kvart material var utforma på ein måte som skulle oppmuntre og motivere barna til å arbeide med dei samtidig som materiala skulle leia til utvikling av konsentrasjon og sjølvstendig læring.

Aldersblanda grupper er eit grunnleggjande montessoripedagogisk prinsipp. Det skapar eit dynamisk miljø der læreprosessen er fleksibel, naturleg og open. Med dette ynskjer me blant anna å oppnå at elevar med ulik erfaringsbakgrunn kjem saman og hjelper kvarandre med oppgåver og at elevane får moglegheit til å arbeide på mange nivå samtidig, etter evner og interesser.

Elevane får servert lunsj kvar dag. Ein dag i veka får dei varmmat, elles er det buffé med brødmat, assortert pålegg, ulike kornblandingar og mjelk. I tillegg får elevane eit fruktmåltid i løpet av dagen. For dette er det foreldrebetaling. Utover dette betaler ein ikkje skulepengar på Hålandsdalen Montessoriskule.

Elevane ved ein montessoriskule har totalt sett har fleire undervisningstimar enn i vanleg skule og me er derfor ein leksefri skule. Skuledagen er lagt opp med to lange arbeidsøkter – ei før og ei etter lunsj og utetid. Dette gjer at elevane får meir samanhengande arbeidstid der dei kan halde på konsentrasjonen.

Skulen har også SFO frå kl 07.00 om morgonen fram til skulestart og om ettermiddagen fram til kl 16.30. SFO-borna får mat både om morgonen og om ettermiddagen.

Syns du dette verkar spennande for deg og ditt barn – les meir på heimesida vår www.hmskule.com eller ta kontakt!

Skulen vert drive etter læreplan for montessoripedagogikk (godkjent av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet).

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00 / SFO : 900 28 583

Montessori er ei utdanning for sjølvstende, som førebur deg både for skule og livet

Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00