Hålandsdalen Montessoriskule - Hålandsdalsvegen 532 - 5640 Eikelandsosen

epost: post@hmskule.no Tlf: 56 58 11 00

Trefftider
Helsesjukepleiar Ingvild Ekeberg har trefftid på HMS tysdagar kl. 08.30-13.00 desse datoane haustsemesteret 2019:

 

20.8, 3.9, 23.9, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12

Tilsette, elevar og føresette kan kontakte helsesjukepleiar via

E-post: Ingvild.ekeberg@fusa.kommune.no eller mob: 489 96 272

Skulen vil kunne hjelpe til med å avtale tid for møte mellom elevar og helsesjukepleiar.

 

Frå Fusa kommune si heimeside:

Skulehelsetenesta

Dette er eit tilbod til elevar i grunnskulen og vidaregåande skule for å medverka til at dei tek ansvar for eiga helse. Tenesta er gratis. Helsesjukepleiar og andre som arbeider i skulehelsetenesta har teieplikt, men har nær kontakt med lærarar og andre faggrupper.

Skulehelsetenesta gjev mellom anna desse tilboda:

  • Konsultasjon hos helsesjukepleiar og lege før skulestart

  • Konsultasjon hos helsesøster i andre klasse

  • Tilbod om vekt og lengdemåling i tredje og åttande klasse

  • Tilbod om vaksinasjon

  • Oppfølging av einskildelevar etter behov

  • Kontortid for samtale med einskildelevar, grupper eller klassar

 

Vaksinasjon

Departementet har fastlagt eit nasjonalt program for vaksinering mot smittsame sjukdommar. Kommunehelsetenesta i Fusa tilbyr dette programmet til innbyggjarane. Helsestasjonen og skulehelsetenesta i Fusa kommune følgjer dei nasjonale retningslinene for vaksinasjon. Du kan sjå oppdatert informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet hjå folkehelseinstituttet.